Staat van voorzieningen 2018-2021

Voorziening

Boek-waarde
31-12-2017

Stortingen
2018

Onttrek-kingen
2018

Boek-waarde
31-12-2018

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Boek-waarde
31-12-2021

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE LASTEN

Voorziening spaarverlof

30

30

5

2

2

Voorziening pensioenen wethouders

3.018

85

228

2.875

2.732

2.589

2.446

Voorziening backservice wethouder-pensioenen

531

531

531

531

531

Voorziening zwerfafval

109

87

196

283

370

457

VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES

Voorziening Grondexploitatie Vlietvoorde

4.593

4.593

4.593

4.593

4.593

ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN

Voorziening afkoopsommen grafonderhoud

744

130

139

735

726

717

708

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.103

1.132

301

1.934

2.791

3.016

3.241

Voorziening onderhoud Forum Kwadraat

221

113

22

312

403

326

249

Voorziening afval

210

210

210

210

210

Voorziening riolering

327

280

607

795

991

1.222

SUBTOTAAL VOORZIENINGEN

10.886

1.827

690

12.023

13.069

13.345

13.659

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

Voorziening dubieuze debiteuren

1.769

390

390

1.769

1.769

1.769

1.769

bedragen x € 1.000

Onderwerpen