Begrotingmutaties

De Programmabegroting 2018-2021 is op basis van de Kadernota 2018-2021 opgesteld. Tussen het uitbrengen van de Kadernota en het opstellen van de Programma-begroting heeft zich een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De ontwikkelingen hebben betrekking op de actualisatie van de ramingen en de resultaten van de kritische doorlichting van de budgetten tijdens het begrotingsproces. Ook worden de financiële gevolgen van beleidsuitvoering in beeld gebracht.

De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel opgenomen en vervolgens nader toegelicht.

Meerjaren perspectief 2018-2021

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Uitgangspositie Begroting 2018-2020 (na besluitvorming kadernota)

-3.095

-845

185

665

Amendementen

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Amendement duurzame maatregelen en klimaatbeleid

0

0

-525

0

Amendement kadernota 2018; Bijdrage aan Maatschappelijk verantwoord verenigen

0

0

-75

0

Totaal Amendementen

0

0

-600

0

Autonome Ontwikkelingen

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

1

Derving huurbaten

-232

-266

-266

-266

2

Diverse autonome ontwikkelingen

-51

-154

-97

-263

3

Ontwikkeling salariskosten

-514

-557

-551

-551

4

Actualisatie Inkomsten benzineverkooppunten

129

54

54

54

5

Wachtgeld voormalig bestuurders

-114

-81

-17

4

6

Leningen aan gevestigde ondernemers

-222

-222

-222

-222

7

Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden

-256

-139

-139

-139

8

Indexering Subsidies

-96

-96

-96

-96

9

Indexering Leges

10

10

10

10

10

Actualisatie Investeringsplan 2018 - 2022 - Afschrijvingen & Rente

2.429

2.130

2.029

1.510

11

Vervallen onderhoudskosten Leidsenhage

130

130

130

130

12

Stelpost beheer en onderhoud openbare ruimte agv bouwprognose

-14

-241

-383

-440

13

Kosten jeugdzorg

-261

-261

-261

-261

14

Bijdrage Omgevingsdienst gedekt uit Gemeentefonds

-42

-43

-45

-45

15

Voorzetten subsidie t.b.v. tegenprestatie

-44

-45

-45

-46

16

Actualisering WMO budgetten

-737

-731

-731

-731

17

Bijdrage aan VNG

-189

-189

-189

-189

18

Uitkeringen Gemeentefonds

3.750

3.432

3.782

4.084

19

Stelselwijziging WSW (Beschut werken)

332

290

266

278

20

Aanpassing toerekening kringloopwinkel ’t Goed

-46

-46

-46

-46

21

BTW nadeel door lagere DVO bijdrage

-118

-118

-118

-118

totaal autonome ontwikkelingen

3.842

2.858

3.063

2.655

College besluiten na kadernota

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

22

Derving parkeeropbrengsten parkeergarage Corbulo

-27

-27

-27

-27

Totaal College besluiten na kadernota

-27

-27

-27

-27

Besluitvorming Begroting / andere afweging

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

23

Aframing taakstelling jeugdzorg

-227

-227

-311

-315

24

Verlenging Gezond In De Stad (GIDS)

-25

-25

-25

-25

Totaal Besluitvorming Begroting / andere afweging

-252

-252

-337

-341

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Begrotingssaldo

467

1.733

2.284

2.952

Saldo incidentele baten en lasten

1.139

756

1.671

682

Reëel begrotingssaldo

1.606

2.489

3.955

3.634

Bedragen * € 1.000,-

Het begrotingssaldo wordt verrekend met de Algemene reserve vrij besteedbaar

Onderwerpen