Algemeen

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

T0 Bestuur en Ondersteuning

Applicaties en automatisering (incidenteel)

130

130

-

-

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

50

-

-

Gegevensmanagement (incidenteel)

150

150

-

-

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein

150

150

-

-

Programmadirecteur

110

-

-

-

Vliegende start nieuw college

500

4e wethouder

70

-

-

-

Transformatieregisseur Sociaal domein

85

85

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

2 BOA's

125

125

-

-

SPP (vitalisering personeelsbestand)

300

400

-

Nieuwe huisstijl

100

-

-

-

Omgevingswet (budget voor raad)

10

-

-

-

T1 Veiligheid

Veiligheid ouderen

15

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Actualisatie VVP (incidenteel)

30

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

Parkeren

60

-

-

-

Financiering bus 47

15

-

-

-

T3 Economie

Huygenskwartier Voorburg

125

-

-

-

Accountmanager bedrijven

95

95

95

-

Centrummanager

150

100

100

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

Bevordering aanleg glasvezelnet

40

-

-

-

Programma Huygenskwartier

150

-

-

-

T4 Onderwijs

Tijdelijke huur O.Nassaustraat

103

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht

35

-

-

-

Sport en beweegvisie

-

-

-

-

Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen ouderen)

-

-

-

-

Binnen- en buitenkunstcollectie

11

-

-

-

Meerjarenplan DHW

100

-

-

-

Onderhoud Nieuwe Driemanspolder

127

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

Actieplan Corbulo

30

-

-

-

Actieplan recreatie en toerisme

15

-

-

-

T6 Programma Sociaal Domein

Burgerinitiatieven

50

50

-

-

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

35

15

Transformatie dienstverlening sociaal domein

450

225

-

-

Versterken aanpak dementie

70

LHBT beleid

20

-

-

-

Preventief Jeugdbeleid

150

-

-

-

Jeugdwerkgelegenheid

200

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

Re-integratie statushouders

100

100

100

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

75

75

75

T7 Volksgezondheid en Milieu

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

T8 VHROSV

Implementatie omgevingswet

150

150

-

-

Extra budget ruimtelijke initiatieven

150

-

-

-

Stadsherstel Leidschendam

50

-

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

-

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

1.601

-

-

-

Aanleg parkeerterrein Venestraat

135

-

-

-

Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht

92

-

-

-

Implementatie omgevingswet

950

200

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

T8 VHROSV

Ruimtelijke initiatieven (inkomsten)

150

150

-

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

1.601

-

-

-

Incidentele verrekeningen met reserves

2018

2019

2020

2021

Stortingen in reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

-

999

1.316

717

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

700

-

-

-

Reserve dekking afschrijvingslasten

4.233

18.982

-

-

Egalisatiereserve rioleringen

-

-

-

-

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

Incidenteel nieuw beleid

700

-

-

-

Reserve incidentele kosten 2016-2018

153

-

-

-

Algemene Reserve Vrij besteedbaar

3.876

2.201

50

50

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

217

19.009

-

-

Reserve Stedelijke vernieuwing

110

-

-

-

Egalisatiereserve rioleringen

-

-

-

-

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

-

-

-

Reserve Rietvink

4.287

-

-

-

Structurele verrekeningen met reserves

2018

2019

2020

2021

Structurele stortingen in reserves

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen uit reserves

Onttrekking reserve dekking afschrijvingslasten

538

974

1.114

1.074

Onttrekking reserve herwaardering activa

450

450

450

450

bedragen x € 1000