Algemeen

In het deel In het kort worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

In de programma’s is, per taakveld, te zien wat de gemeente in 2018 gaat doen. Elk programma begint met een korte omschrijving van het programma en toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen. Daarna volgen de beleidsspeerpunten binnen het programma: onderwerpen en activiteiten waaraan de gemeente in 2018 extra aandacht geeft.

Onder doelen staan de beleidsdoelstellingen die aangeven wat de gemeente wil bereiken. Hieronder zijn dezelfde beleidsspeerpunten terug te vinden, maar nu gekoppeld aan het doel waaraan ze bijdragen. Wanneer één speerpunt aan meerdere doelstellingen bijdraagt, is dit speerpunt onder meerdere doelstellingen terug te vinden

Onder het kopje financiële begroting staan de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2018-2021, informatie over het gemeentefonds, het eigen en vreemd vermogen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.

In de bijlagen staan de ‘paragrafen’ waarin die onderwerpen staan die van invloed zijn op alle programma’s. Ook staat onder bijlagen informatie over de incidentele baten en lasten.

Toelichting programma's

In deze begroting zijn per programma de bijbehorende taakvelden opgenomen. Per taakveld zijn de ontwikkelingen, speerpunten van het huidige beleid, speerpunten van nieuw beleid (voortkomend uit de kadernota) en verbonden partijen te vinden. De indeling in taakvelden is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen tekst staat bij ontwikkelingen of speerpunten onder een taakveld. Dit betekent dat er geen ontwikkeling of speerpunt is genoemd waar in 2018 extra aandacht naar uit gaat. De reguliere werkzaamheden die onder dit taakveld vallen, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2018. Er is per taakveld op hoofdlijnen beschreven wat de baten en lasten inhouden. Aan het einde van het programma is er een financiële samenvatting met daarin investeringen, reserves en analyses. In de analyses wordt de begroting van 2018, op hoofdlijnen vergeleken met de begroting van 2017, inclusief de vastgestelde wijzigingen van de 1e tussentijdse rapportage 2017. De tekst over de verbonden partijen is toegespitst op de activiteiten binnen het taakveld.