Algemeen

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de Programmabegroting 2018-2021 zijn berekend op basis van de mei-circulaire gemeentefonds 2017. In de mei-circulaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de september-circulaire gemeentefonds 2017 worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de programmabegroting 2018-2021 in de raad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2018-2021 geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2018

2019

2020

2021

A. Algemene uitkering

Algemene uitkering

67.200

68.500

69.200

69.100

B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Impuls brede scholen

200

200

200

200

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.100

6.100

6.100

6.400

Armoedebestrijding kinderen

300

300

300

300

Instroom asielzoekers

350

350

350

0

Voorschoolse voorziening peuters

100

150

200

200

C. Deelfonds sociaal domein

Decentralisatie AWBZ

8.400

8.300

8.300

8.300

Decentralisatie jeugdzorg

12.400

12.400

12.500

12.600

Decentralisatie Participatiewet

5.100

5.000

5.000

5.000

Bedragen x € 1.000

Zoals gebruikelijk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op / trap af).