Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente is onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves (incl. egalisatiereserves). Het verloop van de afzonderlijke reserves in de planperiode is met een toelichting opgenomen in paragraaf 1.7. Samengevat is de begrote omvang van de reserves als volgt:

Reserves (per 31-12)

2018

2019

2020

2021

Algemene reserves

59.200

58.000

59.300

59.900

Bestemmingsreserves

43.380

43.043

41.369

39.735

Bedragen x € 1.000

Onderwerpen